50

اولویتهای عمرانی روستا

پروژه های پیشنهادی طرح هادی:

بازگشایی محور اصلی درجه یک روستا (شمالی-جنوبی) و محورهای اصلی درجه دو (شرقی-غربی) روستا

ایجاد جوی های پرشده و جپایجاد جوی و کانون های جدید جهت دفع آب های سطحی روستا

ایجاد دامداری متمرکز در حریم روستا به صورت صنعتی

ایجاد کشتهای گلخانه ای در حریم روستا

ایجاد حوضچه های پرورش ماهی در محل مناسب

احداث مجموعه فرهنگی روستا جهت اقدامات آموزشی و نمایشگاهی

احداث پارک های کودک

اصلاح گره های ترافیکی موجود در روستا

تعویض و بازگشایی مسبرهای فرعی پیش بینی شده ذر طرح هادی روستا

ایجاد صنایع پشتیبان کشاورزی در حریم روستا

ایجاد زمین ورزشی و سالن های مربوطه

مرمت و بازسازی مسجد و حسینیه