50

اماکن تفریحی روستا

به منظور استفاده مفید اهالی روستا از اوقات فراغت بخش هایی از روستا از جمله اطراف امام زاده و محل گورستان قدیمی به فضای سبز عمومی اختصاص یافته است که مساحت این کاربری 23360 متر مربع می باشد. در محدوده شرق و جنوب غربی روستا نیز زمین هایی به کاربری فضای بازی کودکان اختصاص یافته است که مجموعا 6/2078 متر مربع مساحت این کاربری می باشد.