50

پارک

روستای ده سرخ دارای پارک جنگلی با درختان متراکم، پارک کوهستنای و یک پارک کودک می باشد.