50

چشمه های آب روستا

در بخش غربی روستا کوه بابا عبدالله قرار دارد که شامل چشمه و آبشار بابا عبداله است و از مکانهای با صفا ، دیدنی و پر جاذبه ده سرخ است که در بهار بیشترین بازدید کننده را دارد.