50

مراکز بهداشتی و درمانی

مرکز درمانی 1

ارائه خدمات بهداشتی


ارئه خدمات بهداشتی در زمینه ... 1- 2- 3- ساعات کار : روزهای : نام مدیر:
راههای تماس

روستای ده سرخ دارای یک باب درمانگاه و یک خانه بهداشت می باشد که فعالیت های درمانی سرپایی و فعالیت های مربوط به تنظیم خانواده در خانه بهداشت و سایر خدمات درمانی سطح بالاتر در درمانگاه صورت می پذیرد علاوه بر آن روستا مجهز به یک باب داروخانه نیز می باشد.

مشخصات مراکز بهداشتی- درمانی روستا
تصویر نام مرکز  نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
خانه بهداشت      
درمانگاه      
  داروخانه