50

مراکز اداری

کاربری اداری روستا شامل ساختمان دهیاری و شورای اسلامی است که در بخش جنوب شرقی روستا واقع شده است. مساحت این کاربری برابر با ۹۳۲ متر مربع می باشد که تنها ۰/۱ درصد از سطح زمین های روستا را در برمیگیرد.

مشخصات مراکز اداری روستا
تصویر نام مرکز اداری نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
دفتر دهیاری و شورای اسلامی      
پست بانک و مخابرات